کارگاه موجک روی فضاهای همگن

مدرس کارگاه


آقاي دکتر رجبعلی کامیابی گل استاد گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس وبگاه شخصی ایشان از طریق این لینک مراجعه فرمایید.